Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedający ? Kokateki z siedzibą w Łodzi, adres: ul.Srebrzyńska 42 lok.69, 94-203 Łódź, NIP 7272836839, Konto bankowe: mBank ? Numer rachunku: 93 1140 2004 0000 3702 7884 6768.

2. Klient ? rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3. Konsument ? osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep ? rozumie się przez to sklep internetowy Kokateki, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.Kokateki.pl.

5. Towary ? rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

6. Cena ? należy przez to rozumieć cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji
o towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru.

7. Dostawcy ? rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

8. Koszty dostarczenia towaru ? rozumie się przez to opłaty za dostawę towaru do Klienta.

9. Zamówienie ? rozumie się przez to zamówienie towaru złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

10. Formularz Rejestracji ? funkcjonalność Sklepu internetowego Kokateki, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu towarów.

11. Koszyk ? lista produktów sporządzona z oferowanych w e- sklepie towarów na podstawie wyborów Klienta.

12. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie Kokateki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

13. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

14. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.)
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

15. Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu internetowego e-Sklepu Kokateki.

16. Ustawa ? ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 134);

17. Ustawa o ochronie danych osobowych ? ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 12. RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

18. Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1145). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

II. Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Kokateki prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kokateki.pl oraz świadczy usługę ?NEWSLETTER?. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Kokateki.pl
w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa ?NEWSLETTER? polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa ?NEWSLETTER? jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

* przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
* włączoną obsługę Java Script,
* włączoną obsługę plików Cookies,
* aktywny adres e-mail.

III. Warunki realizacji Zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie całej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się
z następujących czynności:

* wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
* dodania ich do koszyka,
* wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
* zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
* podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

*kliknięcia przycisku ?zamawiam i płacę?.

IV. Dokonywanie płatności.

1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

2. Ceny Towarów znajdujących się w E-Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja na temat ceny towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępna jest na stronie E-Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym towarze.

4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.

5.Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar:

a) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). Brak otrzymania płatności na rachunek Kokateki w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany
w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
Właścicielem rachunku jest Kokateki mBank Numer rachunku: 93 1140 2004 0000 3702 7884 6768

b) systemem szybkich płatności: Paynow, przelewy24

7. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

8. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego Kokateki.

9. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika).
Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy ? zwrotu

1. Klient będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres: Kokateki ul.Srebrzyńska 42 lok.69, 94-203 Łódź.

3. Formularz oświadczenia o zwrocie ? odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej e-sklepu w zakładce Zwrot w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.

4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto Klienta.

5. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce ?Dostawa?.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Kokateki ul.Srebrzyńska 42 lok.69, 94-203 Łódź

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Reklamacje

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie ?Formularza Reklamacji?, do pobrania na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce ?Reklamacje? oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: Kokateki ul.Srebrzyńska 42 lok.69, 94-203 Łódź

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji
o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest:

Kokateki (właściciel marki Kokateki)

ul.Srebrzyńska 42 lok.69

94-203 Łódź

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2020r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

4. Sprzedający informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej
z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

5. Strona E-Sklepu używa plików ?cookies? stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików ?cookies?: a) sesyjne ? pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b) trwałe ? przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików ?cookies? lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Pliki ?cookies? stosowane są w celu: a) konfiguracji serwisu; b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej; d) analizy
i badań oglądalności; e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
f) realizacji działań marketingowych. Strona E-Sklepu stosuje pliki ?cookies?, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Sprzedający dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

6. Strona E-Sklepu korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Brak zgody na przyjmowanie plików ?cookies? można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach ?cookies? nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki ?cookies? zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Criteo, Hotjar, Facebook.

7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu w zakładce ?Regulamin?.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Zobacz co możemy Ci zaoferować!